Hudsagen logo
et underprioriteret sygdomsområde 

Kroniske hudsygdomme

Hør to af HudSagens alliancepartnere; Anne Vastrup, formand for Atopisk Eksem Forening og Speciallæge, ph.d. Tomas Norman Dam, formand for Dansk Dermatologisk Organisation fortælle mere om udfordringerne på det dermatologiske område, og hvordan HudSagen vil arbejde for at løfte det med de fire målsætninger.

OM os

Vores vision

HudSagen er en tværfaglig alliance bestående af patientforeninger og sundhedsfaglige eksperter inden for det dermatologiske speciale. 

Vores vision er at belyse alvorligheden af sygdommene og vise, hvor og hvordan vi sammen kan forbedre området. 

Vi vil gøre op med den manglende forståelse for alvorligheden og påvirkningen af livskvaliteten for den enkelte og de psykosociale konsekvenser, det i mange tilfælde har. 

HudSagen ønsker at udbrede viden til alle niveauer, så både patienterne selv, klinikerne og det omgivende samfund forstår og accepterer sygdomsbyrden og behov for handling. 

Med denne hjemmeside og med vores arbejde ønsker HudSagen at gå i en konstruktiv dialog med politiske beslutningstagere på nationalt og regionalt niveau for sammen at kunne sikre bedre vilkår for de mange mennesker, der lever med en kronisk hudsygdom.

Læs mere
Hud kvinde

De fire målsætninger

HudSagen har opstillet 4 målsætninger,
som alliancen vil arbejde for at opnå.
Understøtte sammmenhængende patientforløb

Understøtte sammenhængende patientforløb

Vi skal styrke kommunikations- mulighederne mellem almen  praksis, speciallægerne og  sygehusene så patienternes  vej til diagnose, støtte og  behandling bliver så over- skuelig og kort som muligt.

Læs mere
Sikre lige adgang til behandling og støtte

Sikre lige adgang
til behandling og støtte

Vi skal sikre, at både de struk- turelle og fysiske rammer er  på plads, samt adgang til den nødvendige viden om behand- lingsmulighederne er på tværs af regioner og patientgrupper.

Læs mere
Skabe helhedsorienteret og involvernde behandling

Skabe helhedsorienteret og involverende behandling

Behandlingen af kroniske hud- sygdomme skal løfte blikket over det dermatologiske aspekt, og med involvering af patienterne selv fokusere på en heldheds- orienteret og holistisk behadling.

Læs mere
Forebygge stigmatiseringens konsekvenser

Forebygge stigmatiseringens konsekvenser

Skam, flovhed og fordomme  kan have store personlige  konsekvenser. Vi er derfor nødt til at være opmærksom på disse konsekvenser for at kunne imødekomme og forebygge dem.

Læs mere

Understøtte sammenhængende patientforløb

Vi skal styrke kommunikations- mulighederne mellem almen  praksis, speciallægerne og  sygehusene så patienternes  vej til diagnose, støtte og  behandling bliver så over- skuelig og kort som muligt.

Læs mere

Sikre lige adgang
til behandling og støtte

Vi skal sikre, at både de struk- turelle og fysiske rammer er  på plads, samt adgang til den nødvendige viden om behand- lingsmulighederne er på tværs af regioner og patientgrupper.

Læs mere

Skabe helhedsorienteret og invol
verende behandling

Behandlingen af kroniske hud- sygdomme skal løfte blikket over det dermatologiske aspekt, og med involvering af patienterne selv fokusere på en heldheds- orienteret og holistisk behadling.

Læs mere

Forebygge stigmatiseringens konsekvenser

Skam, flovhed og fordomme  kan have store personlige  konsekvenser. Vi er derfor nødt til at være opmærksom på disse konsekvenser for at kunne imødekomme og forebygge dem.

Læs mere
Om os

Hvem er vi?

Ambitionen for HudSagen er at inkludere og samarbejde med relevante aktører og eksperter på området, og medlemsgruppen kan derfor løbende blive udvidet.

HudSagen er dannet på initiativ af de tre patientforeninger.
Læs mere om vores organisering og samarbejdspartnere.